Acreditacions

FUNCIONAMENT DEL SISTEMA D’ACREDITACIONS


• CLÀUSULES PER PODER OPTAR A UNA ACREDITACIÓ


1.1 Requisits:

  • És imprescindible la publicació o emissió d’informació prèvia sobre el festival per poder sol·licitar l’acreditació.

  • Les acreditacions es podran sol·licitar exclusivament a través de la secció d’acreditacions de www.murfestival.cat.
  • No s’acreditarà a cap freelance. Totes les persones acreditades hauran de pertànyer a un mitjà de comunicació concret. 

  • El número d’acreditacions per mitjà són limitats.  És obligatori respectar-los, del contrari es denegaran les sol·licituds que sobrepassin aquest límit.


1.2. Límits d’acreditacions


  • En el cas de les ràdios i les webs, hi haurà un màxim d’una acreditació per mitjà.

  • En el cas de la premsa escrita, hi haurà un màxim de dues acreditacions per mitjà: una de fotògraf i una de redactor. No s’acceptaran dos redactors per al mateix mitjà escrit. 

  • En el cas de les televisions, hi haurà un màxim de tres acreditacions per mitjà. Una d’elles haurà de ser per al redactor.


1.3. Resolucions


A partir de Dimarts dia 8 d’Octubre s’enviarà un e-mail amb la resolució de la sol·licitud.
Aquesta acreditació no garanteix que els fotògrafs i televisions puguin fotografiar i / o filmar totes les actuacions del MUR Festival atès que cadascuna de les bandes té les seves pròpies normes i acreditacions al respecte i és el management de cada banda qui té l'última paraula sobre de quins mitjans poden fotografiar i / o filmar.

•  COM SOL·LICITAR L'ACREDITACIÓ


2.1. Completar el formulari d'acreditació.  S’han d'omplir tots els camps del mateix. 
És molt important que l'adreça d'e-mail que incloguis en el formulari la comprovis regularment. Moltes de les comunicacions informatives als mitjans acreditats s'efectuaran per correu electrònic.


2.2. Les resolucions sobre les sol·licituds rebudes es comunicaran via e-mail, tal com s'assenyala en el punt 1.3.
2.3. Si la teva sol·licitud és denegada, no hi haurà cap possibilitat de recórrer.


3. RECOLLIDA D'ACREDITACIONS


Les acreditacions es recolliran durant el transcurs del festival el dia de les Jornades 10/10/2019 o al mateix Festival.


4. APUNTS


L'acreditació de premsa no donarà accés a la zona VIP, camerinos d'artistes o a les zones exclusives per a personal de l'organització.
No hi haurà acreditacions per als vehicles de la premsa. 
Si algun acreditat incomplís alguna d'aquestes normes, l'organització es reserva el dret de retirar-li l'acreditació.